maturita-eko

Ekonomika - maturitní okruhy

Společná práce Filipa Komárka (1-2), Šimona Konečného (6-10), Mikuláše Jana Honyse (11-15) a Lva Bebekina (16-20)

zkrácená osnova

1. Lidské potřeby, statky a služby

Potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb.

Dělení potřeb:

Statky

= Předměty, které uspokojují potřeby

Služby

= Činnosti, které uspokojují potřeby jsou služby – opravy, doprava, kadeřnická činnost, lékařská péče

Veřejné statky a služby

= Poskytuje je stát, který ovšem na ně musí získat prostředky. Ty získává z našich DANÍ!! Dá se tedy říct, že i veřejné statky a služby platíme, ale nepřímo.

Dělí se na:

Spotřeba

= užití statků a služeb k uspokojování lidských potřeb (konečná a spotřební)

Životní úroveň

zdroje:

2. Pracovní proces, dělba práce

Výrobní zdroje

Jejich existence je předpokladem pro výrobní činnost. Postupně se přemění na požadované statky.

Druhy:

Výrobní proces

Přeměna výrobních zdrojů na statky.

Součásti výrobního procesu:

Dále se dělí podle:

Účinnost

Všechny součásti výrobního procesu můžeme poměřovat podle účinnosti:

Dělba práce

zdroje:

3. Hospodářský proces a reprodukce

Hospodářský proces

Hospodářský proces je činnosti, ke které potřebujeme kapitál, za který nakoupíme ostatní výrobní faktory, které na sebe ve výrobním procesu vzájemněna sebe ve výrobním procesu vzájemně působí, výsledkem tohoto působení je výrobek, který se na trhu stává zbožím. Až se zboží dostane ke konečnému spotřebiteli, tak máme zase na konci finanční kapitál.

Vztahy v hospodářském procesu (obyvatelé, podniky, stát)

Koloběh HP (celospolečenský proces)

Spotřeba

Reprodukce

Výrobní faktory

zdroje:

6. Řízení podniku a informační proces

Informace – údaj s významem pro podnik

Druhy podle:

Fáze řízení podniku:

Znaky stylů vedení:

Styly vedení:

  autokratický demokratický liberální (často nižší úr. řízení)
komunikace jednostranná komunikace oboustranná komunikace otevřenost (často bez závěru)
pravomoci soustředěné nadřízeným příměřeně rozdělené nejsou jasně rozdělené
osobní rozvoj často omezen (ne vždy) podporován nesystémové
kontrola nepřiměřeně důsledná (demotivační) přiměřená nahodilá
efektivita neefektivní (až na vyjímky, např. armáda, ..) nejefektivnější (podmínka: sebekázeň zaměstnanců) neefektivní (vyjímka: tvůrčí profese, např. umění, věda, …)
použití armáda, JZS, výběr zaměstnanců běžné podniky věda, výzkum, tvůrčí profese, umění

7. Hmotná stránka podnikové činnosti

Musí být evidovaný v účetnictví

Oběžný majetek

Peníze -> suroviny (přírodní látky), materiály (zpracovaná surovina), polotovary (nedokončená výroba) -> výrobky -> Zboží -> (pohledávky) -> peníze

Banky mají pouze peníze a pohledávky

Pohledávku má dodavatel za odběratelem, za již dodané statky/služby, které ještě nejsou zaplacené

Závazek má naopak odběratel za dodavatelem

Dlouhodobý hmotný investiční majetek

Jde o produkty postupné spotřeby

Pořizovací cena > 80 000 a zároveň Doba > 1rok

Při zdanění se odečítá od příjmů po částech několik let

Drobný hmotný majetek

Cena < 80 000 nebo Doba < 1 rok

Nehmotný investiční majetek

Doba > 1 rok

Patenty, autorská práca, software, atd.

Finanční investiční majetek

Evidence majetku

skladní karty (drobný majetek), inventářní karty (dlouhodobý majetek), inventarizace (vyřešení rozdílů)

9. Pracovně právní vztahy

Zaměstnanci jsou Pracovní síla (práce - cílevědomá činnost)

Zaměstnání = závislá činnost

Vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů upravuje Zákoník práce (např. zákony o mzdě, zaměstnanosti, soc. a zdrav. pojištění, nebo kolentivním vyjednávání)

Pracovní poměr je určen pracovní smlouvou, DPP nebo DPČ

DPP (Dohoda o Provedení Práce) - max 300 hodin ročně - pod 10 000 Kč se neplatí soc. a zdrav. pojištění

DPČ (Dohoda o Provedení Činnosti) - limitováno na počet hodin (max polovina průměrné - 40 hodin týdně) - pod 4 000 Kč se neplatí zdravotní pojištění

Zaměsnanec může dát výpověď bez udání důvodu. Zaměstnavatel musí uvést důvod, proti kterému se může zaměstnanec odvolat.

Plat získávají ti zaměstnanci, kteří jsou placeni z veřejných peněz (státní zaměstnanci, zaměstnanci neziskovek). Mzdu získávají všichni ostatní.

Pracovní smlouva

Je uzavírána mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Musí obsahovat:

10. Mzdová soustava

Mzdová soustava je soubor podkladů potřebných pro výpočet mzdy.

Tvoří ji:

Složky mzdy

Platy – státní sféra (úřady) x Mzda – soukromý sektor

Druhy mzdy

Formy mzdy

Podílová (provize) – závisí na tržbách, obratu, fakturaci…je daná podílem (procentem)

Smíšená (kombinovaná) – kombinace úkolové nebo časové a podílové

Smluvní/pevný měsíční plat – pevná částka

Akordní – mzda za předem stanovený čas a úkol

Čistá mzda = Hrubá mzda – SOC (6,5%) – zdrav (4,5)

Mzda k výplatě = Čistá mzda + nemocenské dávky

11. Podnikání fyzických a právnických osob

Definice podnikání

Soustavná činnost, která je prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

Definice podniku

Jednotka, která hospodaří na svůj učet, svoje riziko a svojí odpovědnost

Podnikatel

Fyzická nebo právnická osoba věnující se podnikání

Druhy podniků

OSVČ

Statní podniky

Obchodní společnosti

Družstva

Poznámky


12. Živnostenské podnikání

Druhy živností

Povinnosti OSVČ

Vůči zákazníku Vůči státu Vůči zaměstanci
==Občanský zákoník (soubor zákonů)== ==Zákon o účetnictví== ==Zákoník práce==
==Živnostenský zákon== ==Vedení evidence== ==Pracovní smlouva==
Bezpečnost ==Daňové zákony== ==BOZP - Bezpočnost a ochrana zdraví při práci==
Hygienické podmínky Formy kontrol Školení
==Označení provozovny (vlastník, IČO)== Finanční úřad Vyplácet mzdy podle pracovní smlouvy
Reklamace Hygienická služba Pracovní pomůcky
Záruka ==Státní zemědělská a potravinářská inspekce==  
Český návod ==ČOI - Česká obchodní inspekce==  
Vrácení zboží do 14 dnů když zakoupeno na internetu, nebo za jiných speciálních podmínkách Policie - např. zboží získáno ilegalní aktivitou  
Atest - povolení k prodeji na území ČR Státní úřad inspekce práce  
==ČOI - Česká obchodní inspekce== Povinné technické revize - plyn, rozvody, výtahy, elektroinstalace, požární výbava, atd.  

Požadavky na založení živnosti

Postup založení živnosti

 1. Výběr typu živnosti - ohlašovací/koncesovaná
 2. Sestavení potřebných dokumentů
  • Obecné dokumenty
   • Žádost o živnostenské oprávnění
   • Doklad totožnosti
   • Doklad o zaplacení správního poplatku
  • Další podle typu živnosti
   • Odborná způsobilost - u řemeslné a vázané živ.
   • Výpis z rejstříků trestů - u některých živ.
   • Souhlas vlastníka nemovitosti - u pronajatých prostor
 3. Podání žádosti - elektronicky/návštěva úřadu
 4. Získání živnostenského oprávnění
  • Úřad vám zašle výpis z živnostenského rejstříku
  • Dříve (před červencem 2008) vám úřad zaslal živnostenský list/koncesní listinu, ty byly ale zrušeny

Podnikatelský záměr

Základní představa či plán o našem podnikání

Příklady


13. Obchodní zákoník a obchodní rejstřík

Obchodní zákoník

Obchodní rejstřík

Poznámky


14. Obchodní společnosti

Osobní

Kapitálové


15. Daňová soustava ČR

Definice daní

Povinná a nenávratná platba, která je vybírána státem z titulu vlastnictví nějakého majetku nebo příjmu. Tyto peníze jdou do státního rozpočtu.

Právní úprava daní

Pojmy

Daňové zásady

 1. daňová spravedlnost - stejný výběr daně za totožných podmínek
 2. daňová přiměřenost - výše daně by neměla ohrožovat ekonomickou stabilitu
 3. daňová vymahatelnost - založeno na sbírce zákonů

Druhy daní a jejich rozdíl


(11-15) Zdroje

16. Přímé a nepřímé daně

Nepřímé daně

Základní sazba

Snížená sazba

Nulová sazba

Spotřební

Přímé daně

silniční daň

daň z nemovitostí

17 + 18. ČNB a komerční banky

ČNB

EBOR

ECB

SB

MMF

Komerční banky

Aktivní

Pasivní

Neutrální

Speciální bankovní společnosti

stavební spoření

hypoteční banky

úvěrová družstva

19. Managment

Kroky:

1) Rozhodování

2) Plánování

3) Organizace

4) Motivace

5) Kontrola

typy vedení:

Autokratické

Demokratické

Liberální

  autokratický demokratický liberální (často nižší úr. řízení)
komunikace jednostranná komunikace oboustranná komunikace otevřenost (často bez závěru)
pravomoci soustředěné nadřízeným příměřeně rozdělené nejsou jasně rozdělené
osobní rozvoj často omezen (ne vždy) podporován nesystémové
kontrola nepřiměřeně důsledná (demotivační) přiměřená nahodilá
efektivita neefektivní (až na vyjímky, např. armáda, ..) nejefektivnější (podmínka: sebekázeň zaměstnanců) neefektivní (vyjímka: tvůrčí profese, např. umění, věda, …)
použití armáda, JZS, výběr zaměstnanců běžné podniky věda, výzkum, tvůrčí profese, umění

20. Marketing

Typy Marketingu:

Výrobní

Absolutní

Cennový/Hodnotný

Product / Výrobek

Price / Cena

Place / Místo

Promotion / Propagace